8.4.2018 NVP Ostrava

Schöner Platz für Welpen aus Wurf F und G vom Z Letohradského ranče.
František – V1, CAC
Filip – V2
Fík – V1, CAC, NV, BOS
Froufrou – V1, CAC, NV, BOB.
Feebee – V1, CAC
Gábi – VN1
Gwenn – V2